OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Stanovy


STANOVY
Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre


 

Článok 1
Názov, ciele, sídlo

§1

Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre je dobrovoľným združením zakladajúcich a volených členov. Ustanovuje sa za účelom koordinácie a podpory všetkých činností súvisiacich so spoluprácou SPU v Nitre a praxe.

Členmi Klubu sú osoby, ktoré majú radi poľnohospodárstvo a vidiek, vnútorne sú presvedčení o ideáloch konkurencieschopného poľnohospodárstva a plnohodnotného rozvoja vidieka Slovenska. Každý člen Klubu v rámci svojich profesionálnych možností uplatní svoj vplyv na podporu činnosti Klubu. Činnosť Klubu je upravená Zákonom č. 83/90Zb. o združovaní občanov a začína dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

§2      

1. Činnosť Klubu bude zameraná na zabezpečenie úzkej spolupráce pracovísk SPU v Nitre s jednotlivými sekciami, príp. individuálnymi členmi Klubu s cieľom zabezpečiť realizáciu výsledkov tejto spolupráce.

2. Ciele činnosti Klubu sú:

 • Rozvoj spolupráce pracovísk SPU a podnikateľských subjektov agropotravinárskeho komplexu.
 • Sprostredkovanie najprogresívnejších poznatkov.
 • Prerokovanie a prijímanie odborných stanovísk pre centrálne a samosprávne orgány rezortu.
 • Vytváranie odborných skupín pre riešenie problémov poľnohospodárskej praxe.
 • Zabezpečovanie vedecko-výskumných, odborných a pracovných stretnutí doma i v zahraničí podľa konkrétnych požiadaviek Klubu.
 • Identifikácia a mobilizácia najprogresívnejších faktorov rastu konkurencieschopnosti agropotravinárskeho komplexu, hlavne ľudského činiteľa. V tomto smere vytvárať tlak na dosiahnutie rovnakého spoločenského a mzdového postavenia pracovníkov APK.
 • Propagácia poslania SPU na verejnosti.

3. Formy činnosti Klubu:

 • organizácia vedeckých a odborných aktivít (konferencie, semináre, prednášky, kurzy, exkurzie).
 • Pracovné stretnutia Klubu, sekcií Klubu, členov Klubu v regiónoch a pod. s pracovníkmi rezortu, SPPK, ZDR a SPU v Nitre.
 • Organizovanie účasti na medzinárodných konferenciách, študijných cestách, výstavách a exkurziách.
 • Podpora rozvoja pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov SPU.
 • Využitie kapacít SPU v Nitre na poskytovanie služieb členom Klubu (informačné, prekladateľské, ubytovacie, priestorové a pod.).
 • Vytváranie spoločenských kolektívov pre poradenskú a expertíznu činnosť.
 • Vytváranie možností pre vzájomnú spoluprácu členov Klubu a nimi riadených organizácií.
 • Propagácia činnosti Klubu spoluprácou s masovo komunikačnými prostriedkami.
 • Združovanie prostriedkov, sponzorstvo a lobovanie za dosiahnutie cieľov Klubu.

§3      

Sídlom Klubu je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

 

Článok 2
Členstvo, práva a povinnosti členov

§4

 1. Klub je výberovým združením s ohraničeným počtom členov. Členstvo v Klube je individuálne a je založené na dobrovoľnosti každého člena.
 2. Členom sa môže stať fyzická osoba.
 3. Členom Klubu môže byť každá vysokoškolsky vzdelaná osoba pracujúca v agrokomplexe, v poľnohospodárskom školstve,  výskume a v službách.
 4. Ďalších členov Klubu prijíma valné zhromaždenie Klubu.
 5. Členstvo v Klube je podmienené plnením povinností člena Klubu.
 6. Členstvo v Klube zaniká  na základe oznámenia člena alebo vylúčením na základe porušenia povinností člena alebo občianskych princípov. Vylúčenie schvaľuje Valné zhromaždenie Klubu.
 7. Práva členov Klubu sú:
  - podieľať sa na všetkých formách činnosti Klubu,
  - voliť a byť volený do všetkých orgánov Klubu,
  - podávať návrhy na činnosť Klubu a na nových členov,
  - využívať všetky činnosti a služby poskytované Klubom na základe dohôd s SPU v Nitre.
 8. Povinnosti členov Klubu:
  - dodržiavať stanovy Klubu,
  - platiť členské príspevky,
  - obhajovať záujmy a poslanie Klubu.

           

Článok 3
Riadenie činnosti Klubu

§5

Organizačnú štruktúru Klubu tvorí:

 1. Valné zhromaždenie členov
 2. Rada Klubu
 3. Výkonný výbor
 4. Odborné sekcie
 5. Kontrolná komisia

§6

Valné zhromaždenie členov:

- schvaľuje stanovy Klubu, ich zmeny, doplnky, smery činnosti,
- prijíma nových členov, volí predsedu Klubu, podpredsedu, členov Rady Klubu a výkonný výbor,
- schvaľuje výšku ročných príspevkov Klubu,
- rozhoduje o majetkovom vysporiadaní pri prípadnom zániku Klubu.

Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz do roka.

Rozhodnutia sa schvaľujú väčšinou hlasov prítomných členov.

§7

Rada Klubu

 1. Rada Klubu je najvyšším orgánom medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a má 13 členov.
 2. Rada Klubu pripravuje a navrhuje:
 • plán činnosti a finančný rozpočet
 • materiálne vybavenie Klubu
 • iniciuje činnosť odborných sekcií.
 1. Radu Klubu tvoria členovia výkonného výboru, predsedovia odborných sekcií, rektor SPU a jeden delegovaný zástupca SPU Nitra. Právo nominovať tohto člena prislúcha rektorovi SPU. Rada zasadá najmenej dvakrát ročne. Predsedom Rady je zvolený predseda výkonného výboru.

§8

Výkonný výbor

 1. Práca Klubu je riadená 5-členným výkonným výborom, na jeho čele je predseda Klubu zvolený Valným zhromaždením. Funkčné obdobie predsedu je limitované na 2 za sebou nasledujúce štvorročné obdobia.
 2. Výkonný výbor zabezpečuje:
 • reprezentáciu Klubu vo vzťahu k SPU, orgánom štátnej správy, inštitúciám a organizáciám,
 • registráciu členov Klubu a evidenciu platenia členských príspevkov,
 • stály kontakt a informovanosť členov Klubu,
 • úlohy, ktoré vyplývajú zo zabezpečenia všetkých foriem činnosti Klubu,
 • činnosť sekretariátu Klubu, obstaráva potrebné priestory a materiálne zabezpečenie,
 • prípravu zasadnutí Rady a zvoláva Valné zhromaždenie.  

§9

Odborné sekcie

 1. Pracovne sa Klub člení na odborné sekcie, ktoré sa tvoria pre jednotlivé odbory nasledovne:
 • poľnohospodárska prvovýroba
 • potravinárstvo a spracovateľský priemysel
 • školstvo, veda, ďalšie vzdelávanie a poradenstvo
 • mechanizácia a služby
 1. Člen Klubu sa slobodne rozhoduje, v ktorej zo sekcií chce pracovať. Činnosť v jednej sekcii mu neberie právo zúčastniť sa programu v inej sekcii. 
 2. Členovia sekcie volia svojho predsedu, ktorý sa stáva členom Rady Klubu.

§10

Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia je 3-členná a volí si svojho predsedu.
 2. Voľby kontrolnej komisie sa uskutočňujú na Valnom zhromaždení.
 3. Kontrolná komisia kontroluje všetky aktivity Klubu a predkladá svoju správu Valnému zhromaždeniu Klubu.
 4. Členovia Kontrolnej komisie nemôžu byť členmi Rady a Výkonného výboru Klubu.

§11  

Funkcionári Klubu

Funkcionármi Klubu sú predseda Klubu a jeden ďalší zvolený člen Výkonného výboru. Títo dvaja tvoria štatutárny orgán s právom konať v mene Klubu v zmysle uvedených stanov.

 

Článok 4
Zásady hospodárenia

§12

 1. Financovanie združenia sa riadi právnymi predpismi SR a rozpočtom schváleným Valným zhromaždením na príslušný rok.
 2. Majetok združenia je tvorený z dobrovoľných príspevkov a darov členov Klubu a iných sponzorov. Združenie hospodári s týmto majetkom a do jeho výšky ručí za svoje finančné záväzky voči iným subjektom.
 3. Kontrolu použitia finančných prostriedkov uskutočňuje 1x ročne Kontrolná komisia Klubu.

 

Článok 5
Zánik Klubu

§13

Klub zaniká:

 1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným Klubom alebo združením,
 2. o zániku Klubu rozhoduje Valné zhromaždenie, ktoré zvolí likvidačnú komisiu,
 3. rozhodnutie o zrušení oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

 

upravené dňa: 30.9.2014
(pôvodné znenie z 5.1.1999)