OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O Klube


Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre vznikol v roku 1999. Predstavuje otvorenú nezávislú organizáciu založenú na dobrovoľnom členstve.

Cieľom členov klubu je aktívne sa podieľať na prehlbovaní spolupráce medzi SPU, jej pracovníkmi a podnikateľskými subjektmi, domácou i zahraničnou vedeckovýskumnou základňou a inštitúciami agropotravinárskeho komplexu. Od svojho založenia eviduje viac ako 170 členov.  Záujmom klubu je prizvať do svojich radov nových, hlavne mladých členov, ktorí by pomáhali napĺňať stanovené ciele klubu.
 

Názov občianskeho združenia:  Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre

Dátum založenia:   registrácia 5.1.1999
                                č. spisu: VVS/1-900/–90-14629 MV SR   
   
 


Ciele činnosti Klubu
 
Formy činnosti Klubu
 • Rozvoj spolupráce pracovísk SPU a podnikateľských subjektov agropotra-vinárskeho komplexu.
 • Sprostredkovanie najprogresívnejších poznatkov.
 • Prerokovanie a prijímanie odborných stanovísk pre centrálne a samosprávne orgány rezortu.
 • Vytváranie odborných skupín pre riešenie problémov poľnohospodárskej praxe.
 • Zabezpečovanie vedecko-výskumných, odborných a pracovných stretnutí doma i v zahraničí podľa konkrétnych požiadaviek klubu.
 • Identifikácia a modernizácia najprogresívnejších faktorov rastu konkurencieschopnosti agropotravinárskeho komplexu, hlavne ľudského činiteľa. V tomto smere vytvárať tlak na dosiahnutie rovnakého spoločenského a mzdového postavenia pracovníkov APK.
 • Propagácia poslania SPU na verejnosti.
 
 • Organizácia vedeckých a odborných aktivít (konferencie, semináre, prednášky, kurzy, exkurzie).
 • Pracovné stretnutia klubu, sekcií klubu, členov klubu v regiónoch a pod. s pracovníkmi rezortu, SPPK, ZDR a SPU v Nitre.
 • Organizovanie účasti na medzinárodných konferenciách, študijných cestách, výstavách a exkurziách.
 • Podpora rozvoja pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov SPU.
 • Využitie kapacít SPU v Nitre na poskytovanie služieb členom klubu (informačné, prekladateľské, ubytovacie, priestorové a pod.).
 • Vytváranie spoločenských kolektívov pre poradenskú a expertíznu činnosť.
 • Vytváranie možností pre vzájomnú spoluprácu členov klubu a nimi riadených organizácií.
 • Propagácia činnosti klubu spoluprácou s masovo-komunikačnými prostriedkami.
 • Združovanie prostriedkov, sponzorstvo a lobovanie za dosiahnutie cieľov klubu.

Práva členov klubu
 
Povinnosti členov klubu
 • podieľať sa na všetkých formách činnosti klubu,
 • voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu,
 • podávať návrhy na činnosť klubu a na nových členov,
 • využívať všetky činnosti a služby poskytované klubom na základe dohôd s SPU v Nitre.
 
 • dodržiavať stanovy klubu,
 • platiť členské príspevky,
 • obhajovať záujmy a poslanie klubu.